top of page

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

marc LEGAL

DADES ECONÒMIQUES

DOCUMENTS

CODIS I PROTOCOLS 

marc legal

MARC LEGAL

De caràcter general

 • Llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 • Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.

 • Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

D'acord amb la missió i objectius

 • Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.

 • Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

 • Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

 • Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Relacions laborals

 • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

 • III Conveni Col lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural.

dades econòmiques

DADES ECONÒMIQUES

PRESSUPOST I FINANÇAMENT 2023

Clicant aquesta icona podreu consultar el pressupost i finançament de l'entitat del 2023.

image.png
image.png
image.png
image.png
documents

DOCUMENTS, CODIS i PROTOCOLS

Estatuts de l'entitat

Clicant aquesta icona podreu consultar els Estatuts de l'entitat.

Codi ètic de bon govern

Clicant aquesta icona podreu consultar el Codi ètic de bon govern.

Memòria 2022

Clicant aquesta icona podreu consultar les memòries de l'entitat del 2022.

Memòria 2021

Clicant aquesta icona podreu consultar les memòries de l'entitat del 2021.

Codi de bones pràctiques

Clicant aquesta icona podreu consultar el Codi de bones pràctiques.

Protocol assetgament sexual laboral

Clicant aquesta icona podreu consultar el Protocol assetgament sexual laboral.

Annex - Full de ruta tolerància 0

Clicant aquesta icona podreu consultar el Full de ruta tolerància 0.

Memòria 2020

Clicant aquesta icona podreu consultar les memòries de l'entitat del 2020.

Memòria 2019

Clicant aquesta icona podreu consultar les memòries de l'entitat del 2019.

Memòria 2018

Clicant aquesta icona podreu consultar les memòries de l'entitat del 2018.

Pla d'igualtat

Clicant aquesta icona podreu consultar el Pla d'igualtat

Pla de voluntariat

Clicant aquesta icona podreu consultar el Pla de voluntariat.

bottom of page