Carrer monturiol 27-29, baixos 2

08018, Barcelona

Tel. 93 303 39 82

Política de privacitat

Política de cookies

Avís legal

Segueix-nos a les xarxes

 • Instagram

TRANSPARÈNCIA

marc LEGAL

DADES ECONÒMIQUES

DOCUMENTS

 

MARC LEGAL

De caràcter general

 • Llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 • Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.

 • Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

D'acord amb la missió i objectius

 • Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.

 • Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

 • Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

 • Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Relacions laborals

 • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

 • III Conveni Col lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural.

 

DADES ECONÒMIQUES

DOCUMENTS

Estatuts de l'entitat

Clicant aquesta icona podreu consultar els Estatuts de l'entitat.

Memòria 2018

Clicant aquesta icona podreu consultar les memòries de l'entitat del 2018.