TRANSPARÈNCIA

marc LEGAL

DADES ECONÒMIQUES

DOCUMENTS

 

MARC LEGAL

De caràcter general

 • Llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre III del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

 • Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.

 • Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

D'acord amb la missió i objectius

 • Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.

 • Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

 • Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

 • Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Relacions laborals

 • Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

 • III Conveni Col lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural.

 

DADES ECONÒMIQUES

DOCUMENTS

Estatuts de l'entitat

Clicant aquesta icona podreu consultar els Estatuts de l'entitat.

Memòria 2018

Clicant aquesta icona podreu consultar les memòries de l'entitat del 2018.

 

Carrer monturiol 27-29, baixos 2

08018, Barcelona

Tel. 93 303 39 82

Política de privacitat

Política de cookies

Avís legal

Segueix-nos a les xarxes

 • Instagram