ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

​ÒRGANS DE GOVERN

L’Associació Esportiva Jocviu es regeix pel sistema d’autogovern i pel principi de representació, mitjançant l’Assemblea General de Socis i la Junta Directiva.

L’Assemblea és l’òrgan sobirà de l’Associació i és reuneix, com a mínim, un cop a l’any, dins del primer semestre natural per poder aprovar el Pla anual d’actuació de l’Associació, avaluar la gestió de la Junta Directiva i aprovar, si s’escau els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com els comptes corresponents a l’exercici anterior.

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de l’Associació. Els membres de la Junta Directiva poden exercir el seu càrrec per un període de 4 anys, i el seu càrrec no està remunerat.

FUNCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Les funcions de la junta directiva queden recollides en l'article 12 dels "Estatuts de l'entitat" que trobareu annexats a la pestanya anomenada documents.

FUNCIONS DE L'ASSAMBLEA

Les funcions de l'assemblea es troben descrites en els articles 10 i 11 dels "Estatuts de l'entitat" que es troben annexats a la pestanya anomenada documents.